Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

 1. Általános információk. 2

1./Az Adatkezelő neve, címe, elérhetőségei (továbbiakban: Szolgáltató): 2

2./ Alapelvek. 2

II./ Biztonsági intézkedések. 2

III./ Adatkezelés. 3

 1. Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adattovábbítás. 3

1.1.       Honlapon történő regisztráció. 3

1.2.       Termékvásárlás webshopban. 4

1.3.       Termékvásárlás személyesen. 4

1.4.       Kapcsolatfelvétel 4

 1. Érintett jogai 5

2.1. Törlés. 5

2.2. Tájékoztatás. 5

2.3. Visszajelzés. 5

2.4. Az Érintett hozzáférési joga. 5

2.5. A helyesbítéshez való jog. 5

2.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog. 5

2.7. A tiltakozáshoz való jog. 6

2.8. Adathordozhatósághoz való jog. 6

 1. Adattovábbítás. 6
 2. Adatvédelmi incidens kezelése. 7
 3. Korlátozások. 7
 4. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása. 7
 5. Jogérvényesítési lehetőségek. 7
 6. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek. 7

1.1. Panaszügyintézés helye adatvédelmi sérelmek esetén. 7

1.2. Panaszügyintézés módja. 8

1.3. Jogérvényesítési lehetőségek. 8

 1. Jogvita. 8
 2. számú melléklet: Kamerarendszer használata tájékoztató. 8

 

I. Általános információk

1./Az Adatkezelő neve, címe, elérhetőségei (továbbiakban: Szolgáltató):

 

Cégnév: LIZA Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4025 Debrecen, Nyugati utca 5-7.

Képviselő: Badacsonyi Zsolt János ügyvezető

Cégjegyzékszám: 09 09 000499

Adószám: 10434402-2-09

Pénzintézet neve és bankszámlaszáma I.: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-79227443

Pénzintézet neve és bankszámlaszáma II.: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-79241823

Pénzintézet neve és bankszámlaszáma III.: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-80097831

Ügyfélszolgálati elérhetősége:

Link: http://www.lizasnack.hu/kapcsolat

Telefon: +36-52-460-000

A Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

2./ Alapelvek

A Szolgáltató jelen tájékoztatóval és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR rendeletben és a hazai Info tv-ben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, többek között az érintettek tájékoztatási kötelezettségét.

Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbított adatokról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról.

A személyes adatok kezelése során a Szolgáltató az alábbi elveket veszi figyelembe:

II./ Biztonsági intézkedések

A Szolgáltató munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazzuk:

A Szolgáltató jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott GDPR tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

Az adatok fizikai tárolásának helye a Szolgáltató székhelye.

III./ Adatkezelés

1. Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adattovábbítás

A http://www.lizasnack.hu oldal üzemeltetőjeként a honlapon történő vásárlás során az alábbi táblázatban meghatározott adatokat kérjük be.

A termékek megvásárlása regisztrációhoz kötött, a regisztráció során kizárólag a termékvásárláshoz szükséges adatok kerülnek bekérésre.

1.1.  Honlapon történő regisztráció

Adatkategória Adatkezelés célja Adatvédelem jogalapja Időtartam Adattovábbítás
Név Megszólítás, beazonosítás Önkéntes hozzájárulás  

Hozzájárulás visszavonása

 

 

Tárhely szolgáltató részére

 

E-mail cím Kapcsolattartás és beazonosítás Önkéntes hozzájárulás

 

1.2.  Termékvásárlás webshopban

Adatkategória Adatkezelés célja Adatvédelem jogalapja Időtartam Adattovábbítás
 

Név

 

Kapcsolattartás és beazonosítás

Számviteli törvényben foglaltak és szerződés teljesítése Számla kiállítása évének utolsó napját követő 8 év Könyvelő, tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére
Cégnév (Megadása nem kötelező) Számla kiállítása esetén vevő nevének feltüntetése Számviteli törvényben foglaltak és szerződés teljesítése Számla kiállítása évének utolsó napját követő 8 év Könyvelő, tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére
 

Számlázási cím

A számlázáshoz kötelező adat Számviteli törvényben foglalt jogi kötelezettség teljesítése Számla kiállítása évének utolsó napját követő 8 év Könyvelő és tárhely szolgáltató részére
 

Szállítási cím

A megrendelt termék átadásának helye Szerződés teljesítéséhez szükséges Termék kiszállítását követő 5 évig Tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére
 

E-mail cím

Kapcsolattartáshoz szükséges, kommunikációs csatorna Szerződés teljesítésének feltétele Termék kiszállításáig (ezt követően lsd. 1.1 pont) Tárhely szolgáltató részére
 

Telefonszám

Kapcsolattartás, termék kiszállításához szükséges Szerződés teljesítésének feltétele Termék kiszállításáig (ezt követően lsd. 1.1 pont) Tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

 

1.3.Termékvásárlás személyesen

Amennyiben az Érintett személyesen vásárol terméket, abban az esetben az 1.2. pontban rögzített adatkezelésen túl az Érintettről képfelvétel készül, ugyanis a székhelyünk kamerarendszert építettünk ki. Az adatkezelés jogalapja a vagyonunkhoz fűződő védelem, mint jogos érdek. A kamerarendszer működtetéséről a helyszínen kihelyezésre került tájékoztatóban adunk információt az Érintettnek, mely jelen Adatvédelmi Tájékoztató mellékletét képezi. A kamerák által rögzített képbeállításokat a helyszínen dolgozó munkatársunktól kérheti el.

1.4.Kapcsolatfelvétel

Adatkategória Adatkezelés célja Adatvédelem jogalapja Időtartam Adattovábbítás
Név Kapcsolattartás és beazonosítás

 

 

Önkéntes hozzájárulás

 

 

A válaszadást követő 1 év, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

 

Tárhely szolgáltató részére
E-mail cím
Telefonszám

 

A szolgáltatásunk hatékonyságának növelése érdekében a regisztrált vásárló adatait az utolsó megrendelés teljesítését követően is kezeljük, és kizárólag kérésre töröljük, megkönnyítve ezzel az Érintett későbbi, ismételt termékrendelés folyamatát, segítve, hogy a rendszeres, visszatérő vásárlók kevesebb adminisztratív teher mellett tudjanak megrendelést leadni.

2. Érintett jogai

2.1. Törlés

Az Érintett a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

A Szolgáltató nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles.

 

2.2. Tájékoztatás

Az Érintett bármikor jogosult a Szolgáltatótól személyesen, vagy írásban tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágítást kérni. Az Érintett bármikor kérheti a Szolgáltatót, hogy személyes adataiba betekinthessen.

2.3. Visszajelzés

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

2.4. Az Érintett hozzáférési joga

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat a regisztrálást követően a visszaigazoló e-mailben az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett a weboldalon a webshop menüponton belül a belépést követően bármikor megtekintheti a Szolgáltató által kezelt adatait.

2.5. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor módosítást kezdeményezzen a Szolgáltató által kezelt adataiban. Ezt a Szolgáltató elérhetőségein, telefonon, postai vagy elektronikus levélben teheti meg, illetve a „Fiókom” menüponton belül egyes adatokat közvetlenül is módosíthat.

2.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Szolgáltató az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

2.7. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozási joga olyan adatkezelések esetén áll fenn a jogszabályi előírás alapján, mely típusú adatkezelést a Szolgáltató nem végez.

Az Érintett által a Szolgáltató részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.

Az Érintett adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a Szolgáltató központi e-mail címére. A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – illetve ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni az Érintett levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.

Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

2.8. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató abban az esetben, ha az adat kezelése az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a Szolgáltatót, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek.

3. Adattovábbítás

Az adatfeldolgozó neve: Kontír-team kft.

Az adatfeldolgozó címe: 4031 Debrecen, Szotyori utca 65. I. em. 3.

Az adatfeldolgozó adószáma: 11551414-2-09

A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Szolgáltató az alábbi futárszolgálattal áll szerződéses kapcsolatban:

Az adatfeldolgozó neve: GLS Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó adószáma: 12369410-2-44

 

Az adatfeldolgozó neve: LinuxWeb Informatikai Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28.
Az adatfeldolgozó adószáma: 14167544-2-09

 

4. Adatvédelmi incidens kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Amint tudomásunkra jut valamely, általunk kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintett jogaira és szabadságaira nézve.

Adatvédelmi incidens tapasztalása esetén az Érintettet haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A  tájékoztatóban leírjuk, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint az Érintettnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az adatvédelmi incidens felismerését követően minden esetben megvizsgáljuk, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében.

 

8. Korlátozások

A 16. életévét be nem töltött, vagy az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

9. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az adatkezelési tevékenységünkről nyilvántartást vezetünk.

E nyilvántartás többek között a következő információkat tartalmazza:

IV. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

1.1. Panaszügyintézés helye adatvédelmi sérelmek esetén

Az Érintett a Szolgáltató adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: Liza Kft. 4025 Debrecen, Nyugati utca 5-7., info@lizasnack.hu.

1.2. Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Érintettnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Érintettet.

1.3. Jogérvényesítési lehetőségek

Bármely Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ügyfélszolgálat@naih.hu, 036-13911400, www.naih.hu)

2.    Jogvita

Amennyiben Szolgáltató és az Érintett között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást is kezdeményezhet a területileg illetékes Járásbíróság, illetve Törvényszék előtt.

 

Debrecen, 2018. december 10.

A honlap további használatához a cookie-k használatát el kell fogadni. Az oldal eddig is tartalmazott Kukikat több ízben, érdemes megkóstolni is! Cookie szabályzat

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen weboldal zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ.
Cookie-k (sütik) használata a http://www.lizasnack.hu/ weboldalon

1. Cookie („süti”) jelentése

A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.
A sütik lehetnek „állandó" vagy „ideiglenes" sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek. Amennyiben további információkra lenne szüksége ezen „sütik” és működésük kapcsán, részletes információkat talál a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org oldalon.

2. Elfogadás a weboldalra látogatás által

Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével. Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen-, illetve az adatvédelmi tájékoztatónkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan - sütiket használ. Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek. Az 1. pontban írt honlapokon további információk találhatóak ebben a kérdéskörben is.

3. A honlapunk kizárólag nélkülözhetetlen (munkamenet) session cookiet használ

Ezen sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak/aloldalak között, és adott esetben védett (pl. csak az regisztrált felhasználói számára hozzáférhető) tartalmakat is elérjen. Ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni. A nélkülözhetetlen cookie-kat az alábbiakra használjuk: • Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt; • Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a weboldalról; • Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra; • Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén; • Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez. Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

4. Sütik kezelése

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ: • Google Chrome • Firefox • Microsoft Internet Explorer 11 • Microsoft Internet Explorer 10 • Microsoft Internet Explorer 9 • Microsoft Internet Explorer 8 • Safari

Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető. A jelen Süti szabályzatot bármikor, külön tájékoztatás nélkül módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük.

Bezárás